plakslipper info

Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.


Algemene voorwaarden Struis Hoefbescherming


ARTIKEL 1. -DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat    met Struis hoefbescherming 

Dag: kalenderdag; 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-    en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 


ARTIKEL 2. - INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


Struis hoefbescherming

Claes de jongestraat 19

2957 AD Nieuw-lekkerland

[email protected]

+31636380799

KvK-nummer:78009782

Btw-identificatienummer: NL003272605B96


ARTIKEL3 . - ALGEMENE BEPALINGEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Struis hoefbescherming en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de koper van deze algemene voorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de koper per e-mail kosteloos aan hem worden toegezonden. 

Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 


ARTIKEL 4. - AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Struis hoefbescherming dat een kennelijke fout of vergissing bevat. 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Struis hoefbescherming per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Struis hoefbescherming per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Struis hoefbescherming is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico. 


ARTIKEL 5. - UITVOERING EN LEVERING 


De levering van bestelde producten vindt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten worden geleverd door afhalen daarvan op locatie van Struis hoefbescherming, geschiedt dit uitsluitend op een tussen partijen nader overeen te komen dag en tijdstip. 

Struis hoefbescherming neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling. 

Struis hoefbescherming is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld. 

Struis hoefbescherming zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Struis hoefbescherming treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

Struis hoefbescherming behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden. 

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. 

Indien en voor zover is overeengekomen dat de producten op locatie van Struis hoefbescherming worden afgehaald, is de koper verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. Indien de koper de tijdige afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, behoudt Struis hoefbescherming zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden. Struis hoefbescherming is in dat geval tevens bevoegd de producten op te slaan voor rekening en risico van de koper nadat Struis hoefbescherming hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten, zoals redelijke opslagkosten verschuldigd. 


ARTIKEL 6. - OVERMACHT 


Struis hoefbescherming is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Struis hoefbescherming door toedoen van zijn leveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen. 

Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Struis hoefbescherming opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Struis hoefbescherming daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 


ARTIKEL7. - HERROEPINGSRECHT


Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de consument na afloop van termijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Struis hoefbescherming heeft teruggezonden, is de koop een feit. 


ARTIKEL 8. - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT


Producten die op opdracht van de consument op maat zijn gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht

De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding


ARTIKEL 9. - KOSTEN IN HET GEVAL VAN HERROEPING


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Struis hoefbescherming of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


ARTIKEL 10. -DE PRIJS


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 


ARTIKEL 11. - GARANTIE 


Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de koper wordt overgedragen. 

Een door Struis hoefbescherming, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Struis hoefbescherming kunnen doen gelden. 

Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Struis hoefbescherming of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Struis hoefbescherming. 


ARTIKEL 12. - SLOTBEPALINGEN 


Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Struis hoefbescherming voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

De Nederlandse versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.